8.11.2023

Veřejné zakázky

Úvod

Laboratorní informační systém (dále jen „LIS“) je vysoce specializovaný typ softwaru, jehož vývoj trvá mnoho let a stojí řádově stovky milionů Kč. Výrobce software, který do vývoje investoval obrovské finanční prostředky, bude logicky tuto svou investici (autorská práva, know-how, zdrojové kódy) maximálně chránit a poskytovat zákazníkům pouze omezená nevýhradní práva k užívání (licence). Pravidla k užívání takového software popíše v licenční smlouvě (tzv. „EULA“) a její akceptace je podmínkou k užívání software. Výhodou pro zákazníka je, že se nemusí účastnit zdlouhavého vývoje a testování, ani nemusí financovat nákladný vývoj, neboť hotový software je poskytován za paušalizované ceny licencí (dle ceníku výrobce software).

Pokud tedy zdravotnické zařízení poptává LIS a požaduje dodání v řádu měsíců a cenu v řádu stovek tisíc až jednotek milionů Kč, nemůže poptávat vývoj takového software, ale poptává hotový (již vyvinutý) proprietární systém. Měl by tedy před vypsáním veřejné zakázky provést průzkum trhu a zjistit, jaké relevantní produkty a za jakých podmínek se nabízejí, aby tomu odpovídala zadávací dokumentace a nedošlo k zbytečné diskriminaci některých uchazečů.

Tři produkty na trhu

Ve světě existuje řada laboratorních informačních systémů, ty ale nejsou adaptovány na české prostředí a vyžadovaly by pravděpodobně nákladný dovývoj (lokalizace, legislativa, vykazování, online komunikace s pojišťovnami, migrace dat, atd.). Z toho důvodu je pro zadavatele pravděpodobně výhodnější poptávat český produkt, který je připravený k okamžitému nasazení (bez úprav) v prostředí české legislativy a praxe.

A zde se výběr velmi zužuje – de facto jsou k dispozici pouze tři relevantní produkty, které mají všechny potřebné funkcionality, mají dostatečný podíl na trhu a je u nich zajištěna dlouhodobá podpora, která je pro provoz systému typu LIS nezbytná. Jedná se o náš systém (Envis), o systém Open LIMS od Stapra a LIS od Steinera. Ostatní LISy dnes mají marginální podíl.

Veřejné zakázky

Zadavatelé se chovají při objednávání software k dodavatelům rozdílně:

  1. U některých software pouze specifikují konkrétní název produktu, počty licencí a akceptují veškeré podmínky (zejm. EULA, SLA, apod.) a dokonce i ceny. A bez sankcí řádově převyšujících cenu dodávky (drží se 0,5% za každý den prodlení).
  2. U jiných software vytvářejí zadávací dokumentace s desítkami až stovkami stran, do detailu v nich popisují funkcionality software, dokonce vkládají svůj návrh smlouvy (v drtivé většině případů je v rozporu s obchodními podmínkami dodavatelů), kde si stanovují nesplnitelná SLA a drakonické sankce nepřiměřené ceně zakázky (tisíce procent denně za prodlení, zcela v rozporu s judikaturou a dobrými mravy).

Bohužel právě v případě software typu LIS dochází velice často ke scénáři (b), zadavatel pak ale zbytečně odradí relevantní uchazeče a redukuje už tak jejich malý počet, že mu často zbude pouze jeden uchazeč, což popírá smysl veřejné soutěže. Vybraný jediný uchazeč ale nebyl jediný schopný kvalitně, řádně a včas dodat funkční produkt i se službami. S ohledem na počty referencí uchazečů, kteří nepodali nabídky, mohl získat zadavatel mnohem lepší produkt i služby, jen je bohužel nedokázal v zadávací dokumentaci vyspecifikovat tak, aby byly v souladu s nabídkou těchto eliminovaných uchazečů.

Průzkum trhu

Abychom byli maximálně transparentní a umožnili zadavatelům v rámci průzkumu trhu seznámit se s našimi produkty a službami, zveřejnili jsme naše obchodní podmínky – viz Obchodní podmínky.

Naše obchodní podmínky jsou stejné pro všechny naše zákazníky, vychází z dlouholeté zkušenosti a praxe poskytování software a jeho podpory, a jsou zcela dostatečné pro malé i velké laboratoře, soukromé i nemocniční, a pro všechny laboratorní odbornosti. Naše obchodní podmínky vycházejí z toho, jak máme nastavené procesy, jak je máme personálně zajištěné, jaké používáme postupy a nástroje pro řešení tisíců požadavků a objednávek od více než 200 laboratoří každý rok. Jsou v souladu s legislativou, a také s požadavky norem ISO 9001 i ISO 27001. Naše obchodní podmínky nám umožňují zajistit kontinuitu, tj. dlouhodobě poskytovat produkty a služby pro stovky zákazníků za přiměřené ceny.

Bohužel se stále setkáváme s praxí, kdy nemocnice vypisují veřejné zakázky a komplikované zadávací dokumentace obsahují nevhodné smlouvy, neodpovídající podmínky a neakceptovatelná ustanovení, která jsou v přímém rozporu s našimi obchodními podmínkami, a tedy s námi nabízenými produkty a službami. Takových veřejných zakázek se bohužel nemůžeme účastnit, přestože náš produkt i služby jsou de facto zcela vhodné a v souladu s tím, co zadavatel potřebuje, ale zadávací dokumentace tomu de iure neodpovídá. Naše nabídka za našich obchodních podmínek by pak byla vyřazena, takže je neproduktivní ji podávat.

Poptávka

Abychom mohli předložit nabídku, potřebujeme informace týkající se našeho software a našich služeb:

  1. Jaké funkcionality zadavatel požaduje (zejm. jaké laboratorní odbornosti).
  2. V jakém rozsahu plánuje software používat (počet uživatelů, počet PC, seznam analyzátorů, atp.)
  3. Se kterými systémy požaduje software propojit (tj. jaké konektory požaduje)
  4. Kolik hodin technické podpory měsíčně si chce předplatit.

Implementace a podpora je potom pro všechny zákazníky unifikovaná, protože vychází z procesů, postupů a nástrojů zavedených a dlouhodobě udržovaných v naší společnosti (a auditovaných dle ISO 9001 a ISO 27001). Jejich změna pro každého zákazníka není z organizačních i technických důvodů možná. Smlouva musí vycházet z obchodních podmínek dodavatele, jinak nemůže své závazky plnit.