8.11.2023

Obchodní podmínky

Abychom mohli obsluhovat velké množství zákazníků – již více než 200 laboratoří, musíme pečlivě řídit naše závazky. Proto máme standardizované obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky), které jsou pro všechny naše zákazníky stejné, a vycházejí z naší dlouholeté obchodní strategie, politik, produktového portfolia, nastavených procesů i personálního zajištění našich provozů:

  1. VOP (pdf) – Všeobecné Obchodní Podmínky (vznik a zánik závazků, platební podmínky, mlčenlivost, ochrana osobních údajů)
  2. EULA (pdf) – Licenční podmínky užívání Software (omezení licence, Online služby, záruka, odpovědnost, součinnost)
  3. OPI (pdf) – Obchodní Podmínky Implementace (implementační metodika, součinnost Objednatele, akceptační procedura)
  4. TPS (pdf) – Technická Podpora Software (servisní služby, klasifikace a hlášení požadavků, SLA, součinnost)

V případě, že si od nás vyžádáte indikativní cenovou nabídku, budou tyto ceny vycházet ze závazků a SLA uvedených v našich Obchodních podmínkách. Naše cenové kalkulace nejsou za jiných obchodních podmínek než našich Obchodních podmínek platné, a proto je nelze ani použít jako výstup průzkumu trhu při přípravě veřejných zakázek založených na rozdílných obchodních podmínkách (stanovených zadavatelem), které mohou vést k mnohem větším nákladům na poskytování služeb (např. přísnější SLA), a tedy nabídková cena pak je za jiných podmínek mnohem vyšší.

Obchodní spolupráce začíná uzavřením rámcové smlouvy (vzor), kterou předkládá naše společnost a jejíž nedílnou součástí jsou naše Obchodní podmínky. Akceptace našich Obchodních podmínek je podmínkou nutnou pro poskytování služeb a licencí k našim softwarovým produktům.

Licence

Naše společnost vyvinula a již přes 20 let neustále rozvíjí sadu proprietárních softwarových produktů, ke kterým pak poskytujeme nevýhradní omezená práva k užívání (licenci) za licenční poplatky. Nenabízíme a neprovádíme zakázkový vývoj, který je velmi nákladný, nabízíme pouze hotové softwarové produkty. Vývoj softwarových produktů provádíme na vlastní náklady a zákazníkům poskytujeme na základě aktualizačních poplatků nové verze software.

Základním modelem licencování jsou produktové CAL (Client Access License), které jsou vázané buď na uživatele (User CAL), nebo na zařízení (Device CAL). Každý uživatel nebo zařízení, které přistupují přímo nebo nepřímo k softwarovému produktu (včetně jeho databáze), musí mít zakoupené produktové CAL. Automatizované propojení s jiným systémy je řešeno pomocí licencovaných konektorů a ovladačů. Neřízené propojování (přímým přístupem k databázi) je zakázáno, neboť vede k porušení licence (multiplexing), ztrátě záruky (ovlivnění výkonu SQL serveru) a nemožnosti poskytovat podporu (aktualizace mění datový model).

Online služby

Hlavní online-službou jsou Aktualizace – za aktualizační poplatky získáváte právo na instalaci všech nejnovějších verzí pořízených softwarových produktů, které zahrnují technologický rozvoj, legislativní změny, optimalizace, vylepšení i opravy případných chyb. Verze uvolňujeme průběžně všem našim zákazníkům (přes 200 laboratoří) a pomocí nástrojů pro aktualizace, které jsou dostupné v režimu 7×24, si je můžou instalovat i sami. Neprovádíme úpravy starých verzí, vždy vydáváme nové verze a podporujeme vždy jen tu nejnovější verzi. Důrazně proto doporučujeme používat nejnovější verze našich softwarových produktů – čím starší verzi používáte, tím obsahuje více chyb a případných hrozeb.

Mezi další služby patří online Dokumentace (stovky dokumentů s návody na nastavování a užívání Software), Aktivace licencí (párování pořízených licencí na uživatele nebo hardware), Změnová dokumentace (popisuje změny v nových verzích Software) a HelpDesk (slouží pro správu požadavků).

Technická podpora

Základem technické podpory jsou předplacené hodiny pro konzultace, parametrizace nebo diagnostiku provozních problémů. Náš tým je vám k dispozici v pracovní době 8:00 až 15:00. Mimo tuto pracovní dobu je k dispozici hotline číslo, které je ale určeno jen a pouze pro hlášení a řešení havárií.

Předmětem technické podpory není správa ICT, před hlášením problémů proto provádí základní diagnostiku místní správce IT objednatele (diagnostika PC, serverů, diskových polí, přístrojů, kabelů, sítě, atp.) Práce mimo naši pracovní dobu jsou také vždy zpoplatněny, tj. nelze na ně čerpat předplacené hodiny v paušálu.

Pokud je předmětem požadavku na podporu složitější činnost (přesahující předplacené hodiny) a nebo je nutné rozšířit licence, je takový požadavek řešen formou nabídky a samostatné objednávky.

Implementační objednávky

Průběh realizace objednávek je popsán v OPI – obchodních podmínkách implementace, které reflektují naši více než 20-letou zkušenost s implementacemi software. Díky získanému know-how můžeme společně předcházet problémům, na které jsme v minulosti při implementacích narazili, proto velmi doporučujeme řídit se naší implementační metodikou, zejména dokumentem Analýza rizik, který popisuje rizika a opatření na obou stranách, jejichž splnění významně snižuje pravděpodobnost problémů při implementaci.

Složitější implementace je zpravidla zahájena na jednání Zahájení projektu, na kterém se rozdělí odpovědnosti a pravomoci pro řízení implementace a stanoví se odborní garanti za jednotlivé oblasti. Také je dohodnut Harmonogram implementace na základě našich i vašich kapacit, neboť implementace vyžaduje součinnost při nastavování a validaci software, termín spuštění závisí na našich i vašich provozních a kapacitních možnostech.

Implementace software probíhá dle naší implementační metodiky a má hlavní fáze:
• analýzu provozu a klíčových procesů v laboratoři
• instalaci a nastavení systému
• připojení přístrojů (analyzátory, tiskárny, čtečky, případně i scannery)
• importy poskytnutých dat
• proškolení uživatelů
• asistovaný duplicitní provoz, asistovaný start
• dohled po spuštění (nejdříve v místě, následně vzdáleně)

Pro úspěšné dokončení implementace je nutná součinnost objednatele, která je popsána v implementační metodice.

Reference

Žádná smlouva nedokáže pokrýt veškerá rizika. Ani sebepřísnější právní ustanovení nezmění fakt, že každý software obsahuje chyby (dokonce i software nadnárodních gigantů jako Microsoft) a že nejrizikovějším aspektem spolupráce je lidský faktor. Při výběru dodavatele proto doporučujeme hodnotit zpětnou vazbu od zákazníků, kteří (na rozdíl od smluvních proklamací) mají reálnou zkušenost s našimi službami a produkty.